Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırama yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaĢtıracak etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler öğretmenin çocuğu tanımasıyla başlayan, bireysel ve küçük grup çalıĢmalarıyla gerçekleĢen faaliyettir. Bu dönemde çocukların ilkokulla hazırlık yapmaları, erken çocukluk eğitiminin toplumsal amaçlarından biridir. Okulda düzenlenen
öğrenim yaşantılarıyla öğrencilerin gelişimi arasında olumlu bir ilişki vardır. Erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları önemli bir yer tutar.

Duygular

Kavramlar

Sayılar

Şekiller Renkler Çizgiler